top of page

รูปแบบของบันไดโดยทั่วไป มีกี่แบบกันนะ ?


1. บันไดช่วงเดียว, บันไดทางตรง (single flight / straight run) เป็นบันไดที่ไม่มีการเลี้ยวหรือโค้ง เหมาะกับบ้านที่มีหน้าแคบแต่ทรงยาว และสามารถใช้โครงสร้างให้เป็นประโยชน์ได้ เช่น เป็นตู้วางหนังสือ ถ้าบ้านของคุณมีความสูงระหว่างพื้นสองชั้นเยอะ ควรมีชานพักตรงกลางเพื่อความปลอดภัย บันไดทางตรงค่อนข้างจะเล่นลูกเล่นได้เยอะ ทั้งในเรื่องโครงสร้าง วัสดุ ราวบันได เพราะค่อนข้างเป็นบันไดที่ปลอดภัย ประหยัดพื้นที่ และดูเรียบง่ายที่สุด

2. บันไดแบบหักฉากหรือบันไดรูปตัวเอล (L-Shaped stair)ลักษณะบันไดเลี้ยวเป็นมุมฉาก 90 องศา แบ่งเป็นบันไดสองช่วง โดยมีชานพักคั่นกลาง จานวนขั้นของบันไดช่วงแรกกับช่วงที่สองไม่จาเป็นต้องเท่ากันก็ได้ แล้วแต่พื้นที่ที่เอื้ออานวย ซึ่งถ้าต้องการประหยัดพื้นที่อีก บางบ้านจะเลือกใช้บันไดที่คล้ายบันไดแบบหักฉาก แต่บริเวณชานพักจะใช้ขั้นบันไดรูปลิ่มแทน เหมาะกับบ้านที่ต้องการความต่อเนื่องของพื้นที่ในการใช้บันได หรือพื้นที่ไม่พอต่อการใช้บันไดตัว L

3. บันไดแบบหักกลับ(Return stair) เป็นบันไดแบบหักกลับ 180 องศา จะพบเห็นได้ในบ้านส่วนใหญ่ เหมาะกับบ้านที่มีลักษณะแปลนแต่ละชั้นเหมือนๆกัน

4. บันไดแบบโค้งวงกลม เป็นบันไดแบบโค้งวงกลมเมื่อมองจากด้านบน เหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นบันไดที่มีการเปิดมุมมองให้ผู้เดินเห็นพื้นที่ต่างๆ ภายในบ้านได้มากที่สุด มักตั้งอยู่ในโถงหน้าบ้านใหญ่ๆ ที่ดูเป็นทางการ

4.1 บันไดแบบโค้งวงกลม

5. บันไดแบบเกลียวหรือบันไดเวียน(Spiral stair) เหมาะกับบ้านที่ต้องการประหยัดพื้นที่ใช้สอย สมัยก่อนบันไดแบบนี้จะไม่นิยมใช้เป็นบันไดหลักของบ้าน แต่จะใช้เฉพาะจุดที่พื้นที่ไม่พอต่อการทาบันไดแบบอื่นๆ แต่ปัจ จุบันก็มีคนทาดีไซน์เก๋ๆจนเป็นบันไดหลักได้ แต่อาจจะไม่สะดวกในการใช้งาน

6. บันไดลิง ใช้เป็นทางหนีไฟในโรงงาน ควรมีราวจับ 2 ข้าง สูงไม่เกิน 4 m ใช้เป็นบันไดหลักไม่ได้

ที่มา : Somsamorn Mangalasiri

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page