top of page

เรามาดูระดับการได้ยินโดยการวัดเป็น เดซิเบล กัน


ระดับความสามารถในการเข้าใจคำพูดและความพิการวัดจากระดับดังต่อไปนี้ : 0-25 เดซิเบล จัดว่าสามารถรับฟังคำพูดเป็นปกติโดยไม่ลำบาก

26-40 เดซิเบล หูตึงน้อยไม่ได้ยินเสียงกระซิบ

41-55 เดซิเบล หูตึงปานกลางไม่ได้ยินเสียงพูดปกติ

56-70 เดซิเบล หูตึงมากไม่ได้ยินเสียงพูดที่ดังมาก

71-90 เดซิเบล หูตึงรุนแรงได้ยินไม่ชัดแม้ต้องตะโกน

90 เดซิเบล หูหนวกไม่ได้ยินแม้ตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียง เสียงสุนัขเห่าเป็นเสียงต่ำดังประมาณ 60-70 เดซิเบล เสียงพูดคุยเป็นเสียงกลางๆ ดังประมาณ 40 เดซิเบล เสียงนกร้องเป็นเสียงสูงดังประมาณ 10 เดซิเบล เป็นต้น ปัญหาหนึ่งของผู้สูงวัยและอาจถือเป็นปัญหาของคนรอบข้างด้วยเหมือนกัน คือ การที่ผู้สูงวัยมีความสามารถในการรับเสียงแย่ลง หรือพูดง่ายๆ ก็คือ หูตึงนั่นเอง และเนื่องจากเป็นภาวะที่ค่อยเป็นค่อยไป ทำให้ในบางครั้งผู้สูงวัยหรือคนรอบข้างอาจมีปัญหาอื่นแทรกซ้อนได้ จากการที่ต้องตะโกนสื่อสารกันเป็นเวลานาน เช่น เสียงแหบ ไอเรื้อรัง เป็นต้น ที่มา : โสภาพรรณ รัตนัย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page