top of page

มหกรรมอารยสถาปัตย์ ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0


Thailand Friendly Design Expo 2017 ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 สู่สังคมเสมอภาคเท่าเทียม

นับถอยหลังจากนี้ไปอีก 5 เดือน ก็จะถึงวันจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 โดยปีนี้มีแนวคิดหลักในการจัดงาน คือ "สังคมผู้สูงวัย เข้าถึงได้ทุกคน" (Ageing Society: Access for สภาพแวดล้อม ตึกอาคาร สถานที่ ระบบขนส่งAll) เพื่อตอบโจทย์การออกแบบ และสร้างทำมวลชน การสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ที่พร้อมรองรับการเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงวัย ใส่ใจสิทธิความเสมอภาค และร่วมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Tourism for All)

อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ และส่งเสริมแนวคิด และการขับเคลื่อน Friendly Design หรือหลักการออกแบบที่ทันสมัย เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล โดยมุ่งเน้นประโยชน์สุขโดยตรงที่กลุ่มคนผู้สูงวัย ผู้สุขภาพไม่แข็งแรง ผู้ป่วยพักฟื้น สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนพิการประเภทต่างๆ

งาน Thailand Friendly Design Expo 2017 หรือเรียกชื่อย่อว่า งาน FD Expo ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 2 จะมีขึ้นวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ที่ฮอลล์ 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยการสนับสนุนขององค์กรมหามิตรอารยสถาปัตย์ไทยในเวทีโลก นำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ความคืบหน้าล่าสุดในการจัดเตรียมงานมหกรรม FD Expo ทางคณะผู้จัดงานคือ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรจิตอาสา ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ได้จัดการประชุมเสวนาหารือร่วมกันเกี่ยวกับการ เตรียมจัดงานในครั้งนี้ เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน ที่ห้องประชุม 501 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี โดยมีตัวแทนองค์กรพันธมิตร FD Expo ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมกันอย่างเข้มข้นคึกคัก เพื่อนำเสนอแนวคิดในการขับเคลื่อนการจัดงานครั้งที่ 2 ในปีนี้ ให้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่ผ่านมา ซึ่งการจัดงาน FD Expo ครั้งแรกในปีที่แล้ว มีผู้เข้าร่วมจัดงาน และผู้เข้าชมงานรวมประมาณ 3 หมื่นคน ส่วนปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจัดงาน และเข้าชมงานมากกว่า 5 หมื่นคน

วัตถุประสงค์หลักของการรวมพลังจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ Thailand Friendly Design Expo 2017 มีอยู่ 7 ประการ คือ

1.เพื่อจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี การออกแบบ Friendly Design และนวัตกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้นสุขภาพ ผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรง ผู้พิการ และผู้ที่ใช้รถเข็น เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ตามนโยบายของรัฐบาล และกติกาโลก

2.เพื่อส่งเสริมธุรกิจ การค้า และการลงทุนสังคมผู้สูงวัย ใส่ใจสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียม ในสินค้า และบริการ ที่ตอบโจทย์การรองรับ และส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคน ทั้งมวล

3.เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สุขภาพ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และ (Tourism for All) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พักฟื้น ผู้ที่ใช้รถเข็น

4.เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยตามนโยบาย การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็น "เมือง"ไทยแลนด์ 4.0" โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" และ "เมืองศูนย์กลาง Friendly Design ในภูมิภาคอาเซียน"

5.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการออกแบบ "ไทยแลนด์ 4.0" โดยเชื่อมโยงกับเป้าหมายการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็น "เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล" และ "เมืองศูนย์กลาง Friendly Design ในภูมิภาคอาเซียน"

6.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการออกแบบ และสร้างทำ Friendly Design เพื่อความ สะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

7.เพื่อเป็นเวทีกลางในการจัดแสดงผลงาน Friendly Design ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ที่ตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัย หรือการใช้ประโยชน์ได้ สะดวก ปลอดภัย ของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น สตรีมีครรภ์ และผู้พิการ

8.เพื่อเป็นเวทีกลางในการพบปะเจรจา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน และต่อยอดธุรกิจ ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ประดิษฐ์คิดค้น ผู้ผลิต ผู้บริโภค และองค์กรผู้ให้การสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวกับเฟรนด์ลี่ดีไซน์ทุกรูปแบบ ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ภาพประกอบจากเฟสบุ๊ก คุณกฤษนะ ละไล

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page