top of page

สธ.ห่วงผู้สูงอายุหกล้ม พบบ้านเพียง 25% ที่ดัดแปลงสภาพเอื้อความปลอดภัย


สธ.13 เม.ย.- ปลัด สธ.ห่วงผู้สูงอายุหกล้ม สำรวจพบเกือบ 1 ใน 5 เคยหกล้ม บ่อยที่สุดคือพื้นลื่นร้อยละ 42 รองลงมามีสิ่งกีดขวาง ส่วนลักษณะบ้านพักอาศัยพบมีเพียงร้อยละ 25 ที่ดัดแปลงให้เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ ติดราวให้จับเดินในห้องนอนเพียงร้อยละ 3 ทำราวเดินในห้องน้ำเพียงร้อยละ 10 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 เมษายนทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) มีความเป็นห่วงสุขภาพของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะปัญหาการหกล้ม เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บในผู้สูงอายุที่พบบ่อย และอาจเป็นการบาดเจ็บรุนแรงและเสียชีวิต จากการศึกษาในต่างประเทศ เช่น สหรัฐ พบว่าการเสียชีวิตที่เกิดจากการบาดเจ็บในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 75 ปีขึ้นไป ร้อยละ 70 มีสาเหตุจากการหกล้ม และยังพบว่าร้อยละ 90 ของปัญหากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 70 ปี เป็นผลจากการหกล้มเช่นกัน ดังนั้นการหกล้มในผู้สูงอายุจึงเป็นปัญหาทางสุขภาพที่มีความสำคัญที่ต้องมีมาตรการป้องกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่พักอาศัยควรดัดแปลงให้มีความปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ ทั้งนี้ จากข้อมูลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยครั้งที่ 4 ปี 2552 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่าผู้สูงอายุเคยหกล้มร้อยละ 19 ในรอบ 6 เดือนก่อนสำรวจ ผู้สูงอายุหญิงมีความชุกหกล้ม ร้อยละ 22 ขณะที่ผู้ชายหกล้มร้อยละ 14 เกิดได้ทั้งผู้ที่อาศัยในเมืองและชนบทใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้สูงอายุชายหกล้มนอกบ้านมากถึงร้อยละ 60 ในขณะที่ผู้สูงอายุหญิงมักหกล้มภายในบริเวณบ้านร้อยละ 55 สาเหตุของการหกล้มเกิดมาจากพื้นลื่นพบร้อยละ 42 รองลงมาคือ การสะดุดสิ่งกีดขวางพบถึงร้อยละ 35 พื้นต่างระดับร้อยละ 24 และตกบันไดพบร้อยละ 4 การอยู่ในพื้นที่ที่มีพื้นลื่นทำให้เสี่ยงต่อการหกล้ม 1.7 เท่า นพ.นันทศักดิ์ ธรรมานวัตร์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในบ้านที่ผู้สูงอายุอยู่อาศัย ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรในการปรับให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัย ผลสำรวจดังกล่าวพบว่าร้อยละ 25 ของบ้านที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่มีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัย โดยมีบ้านที่ติดราวเพื่อจับเดินในห้องน้ำห้องส้วมเพียงร้อยละ 10 และมีราวเกาะในห้องนอนเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ร้อยละ 58 ของผู้สูงอายุต้องใช้บันไดขึ้นลงทุกวัน พิจารณาลักษณะส้วมที่ใช้ร้อยละ 30 ของผู้สูงอายุใช้แบบนั่งห้อยขา ร้อยละ 69 ที่ใช้ส้วมแบบนั่งยองๆ และมีผู้สูงอายุร้อยละ 18 ต้องเดินพื้นที่ลื่น

ที่มา สำนักข่าวไทย

#acorn #ลฟตเกาอ #Stairlift #หวเขา #โรคหวเขา #คนปวย #บนได #acornstairlift #ลฟต #stairlift #วลแชร #เกาอลฟต #เกาอเลอนขนบนได #การขนบนได #หกลม #ผสงอาย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page